Aktualne ceny paliw

ONON4,19 zł
ONPb 954,19 zł
ONLPG2,00 zł
AdBlueAdBlue1.49 zł

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów oraz współpracowników handlowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”), a także wynikającego z tych przepisów obowiązku informacyjnego pragniemy przesłać Państwu poniżej informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.U. SAN-BUD Ryszard Szwedo, ul. Janowska 53, Lipa, 37-470 Zaklików, NIP: 865-000-09-54.

Pragniemy Państwa poinformować o wszelkich formach wykorzystywania danych osobowych („przetwarzanie”) na terenie Polski w odniesieniu do osób fizycznych będących:
a) klientami, w tym potencjalnymi klientami, firmy P.P.U. SAN-BUD Ryszard Szwedo,
b) wspólnikami, pracownikami, współpracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich klientów,
c) innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach wystawienia lub realizacji faktur w ramach współpracy z klientami (łącznie „Państwo” lub „Klienci”).

Dane przetwarzane są przez firmę P.P.U. SAN-BUD Ryszard Szwedo, wówczas, gdy:

  • jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; w szczególności obowiązku rachunkowego i podatkowego.
  • jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz obsługi współpracy pomiędzy Klientem oraz firmą P.P.U. SAN-BUD Ryszard Szwedo.

Ponadto dane będą wykorzystywane w celu realizacji zgłoszeń reklamacyjnych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dane będą także wykorzystywane w celu przesyłania ofert handlowych (tzw. marketing bezpośredni) oraz w celu kontaktu z osobami /kontaktowymi po stronie Klienta.

Państwa dane mogą być przekazane innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym zakresie lub w celu realizacji celów przetwarzania danych przez firmę P.P.U. SAN-BUD Ryszard Szwedo:
a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
b) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
c) podmiotom współpracującym z firmą P.P.U. SAN-BUD Ryszard Szwedo, przy obsłudze spraw prawnych, księgowych;
d) podmiotom utrzymujących serwery i świadczącym usługi hostingowe, informatyczne i inne podobne na rzecz firmy P.P.U. SAN-BUD Ryszard Szwedo;
e) P.P.U. SAN-BUD Ryszard Szwedo, nie zamierza przekazywać Państwa danych do kraju trzeciego ani do organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:
a) przez czas, w którym przepisy prawne nakazują nam przechowywać dane (np. w celach rachunkowych, podatkowych, statystycznych czy archiwizacyjnych);
b) przez czas wykonywania obowiązków wynikających z umów handlowych w tym upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów
c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy P.P.U. SAN-BUD Ryszard Szwedo, np. dochodzenia roszczeń lub przez czas realizowania marketingu bezpośredniego

Jako Administrator Państwa danych, zapewniamy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe, niekompletne, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  • żądania usunięcia danych (tylko w określonych sytuacjach np. gdy nie są niezbędne do celów w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane lub były przetwarzane niezgodnie z prawem),
  • przeniesienia danych osobowych do innego podnmiotu
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (gdy np. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, a jednocześnie są one potrzebne tej osobie do dochodzenia lub obrony roszczeń),
  • prawo wniesienia sprzeciwu (w razie przetwarzania danych osobowych w ramach uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora np. w przypadku ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego)
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: zpcsc@poczta.onet.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: P.P.U. SAN-BUD Ryszard Szwedo, ul. Janowska 53, Lipa, 37-470 Zaklików, NIP: 865-000-09-54.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.

Partnerzy